Türk Birliyi: Utopik N?z?riyy?, Yoxsa Siyasi Gerç?klik

Türk Birliyi: Utopik N?z?riyy?, Yoxsa Siyasi Gerç?klik

170554 (0)

Doç. Dr. Faiq Elekberov

Doç. Dr. Faiq Elekberov

Bizc?, “q?rblil?r”in türkl?r? qarşı bu cür davranışları ?sassız deyildir. Q?rblil?r rusları n? q?d?r sevm?s?l?r d?, amma ?n azı xristian olduqları üçün dünya hökmranlığını onlarla paylaşmaqdan son d?r?c?d? rahatsız deyill?r. Bunu, 20-ci ?srd? baş ver?nl?r, bu gün d? davam ed?nl?r açıq ş?kild? ortaya qoyur. B?lk? d?, bu sözl?ri buddist çinlil?r? d? aid etm?k olar. Amma iş türkl?r?, öz?llikl? müs?lman türkl?r?r g?linc? v?ziyy?t xeyli d?r?c?d? d?yişir. Q?rblil?r dünyanı türkl?rl? paylaşmaq ist?mirl?r. Burada da iki ön?mli faktor var: 1) İslam dini; 2) Türkl?r. Xristian-Q?rb dünyası üçün ikisi d? q?buledilm?zdir. Onlar üçün İslam dünyası f?rqli bir sivilizasiya, türkl?r d? h?min sivilizasiyanın öncüll?ridir. Bu iki amil bir-birini tamamladığı üçün “q?rblil?r” onu yaxına buraxmaq ist?mirl?r. Ancaq yalnız ist?m?m?kl? iş bitmir. “Q?rblil?r” onlar üçün t?hlük? m?nb?yi olan İslamlıq v? Türklük m?fkur?sini bir-birind?n ayırmağa da çalışırlar.
Çünki “Q?rb” aydınlarının ?ks?riyy?tinin fikrinc?, dünyanın tamamının q?rbl?ş?c?yi t?qdird? qlobal probleml?r h?ll edil? bil?r ki, amma bu gün dünyanın q?rbl?şdirilm?si prosesind? ?sas ?ng?ll?rd?n biri müs?lman türkl?rdirl?r. Başqa sözl?, yalnız İslam dini intellektual ruh, Türklük is? insanlıq d?y?riyl? bir güc olaraq “Q?rb sivilizasiyası”na alternativ olmaq gücünd?dir. Bu baxımdan vaxtil? Avropanı bir neç? d?f? f?th etmiş türkl?rin İslam-Türk sivilizasiyası öncüllüyünd? yenid?n dirç?lişi “Q?rb”? ?l vermir. “Q?rb” çalışır ki, son iki ?srd? kölg?d? buraxdığı İslam-Türk sivilizasiyasını tamamil? yen?r?k liderliyini davam etdirsin.
“Q?rb”in İslam v? Türklüyü bir-birind?n ayırmaq ist?yi Orta Çağa gedib çıxsa da, bunun bir proqram halına g?lm?si v? sür?tl?ndirilm?si son ?srl?rin planıdır. Öz?llikl?, 19-20-ci ?srl?rd? Türklüyü “Q?rb”? yön?ltm? ciddi ş?kild? günd?m? g?tirilmişdir. Bunun n?tic?sidir ki, bu günün özünd? bel? Az?rbaycanda v? Türkiy?d? Avropasayağı demokratik dövl?t qurmağımızı f?xrl? yazır v? dil? g?tiririk. Y?ni “q?rbl?şm?” İslamlıq v? Türklük kimi, bizim ?sas idealımıza çevrilmişdir. H?tta, öt?n yüz ild? b?zi aydınlarımız bu v? ya dig?r formada İslamdan imtina ed?r?k daha çox türklük v? “q?rbl?şm?”nin sintezind?n çıxış etmişl?r, bu gün d? bel?l?ri az deyildir. 
Bu fikri madafi? ed?nl?rin ?sas tezisi d? odur ki, türkl?rin inkişafdan qalmasına s?b?b İslam dini olmuşdur. Bu anlamda “q?rbl?şm?” yolunu tutmuş türkl?r üçün İslam dini bir ?ng?l t?şkil edir v?s. Bu cür düşün?nl?r yeri g?ldikc?, eyni müdd?anı d?st?kl?y?n fukuyamalardan, toynbil?rd?n d? örn?kl?r g?tirirl?r. ?slind? bu fikrin ilk qaynağı “Q?rb” aydınları olduğu üçün burada t??ccüblü heç n? yoxdur. Biz yuxarıda da göst?rdik ki, “Q?rb” aydınlarının ?sas h?d?fl?ri Türklük v? İslam dinini aradan qaldırmaqdır. Bu o anlama g?lmir ki, Q?rb üçün İslam dininin z?ifl?m?si v? bunun fonunda türklüyün gücl?nm?si, ya da ?ks prosesin baş verm?si olduqca nisbidir. Sad?c?, Q?rb üçün birinci m?rh?l?d? İslamı k?narlaşdırmaq üçün Türk milliyy?tçiliyinin qalxınması ön?mlidir. Zat?n, türkl?r ?ks?riyy?tl? İslamdan üz dönd?r?rl?rs?, Q?rb ikinci m?rh?l?d? Türklüyü sıradan çıxaracaqdır. 
Bu baxımdan Q?rb aydınları birinci m?rh?ld? türkl?ri, onların t?brinc? des?k “mühafiz?kar İslamdan”, “İslam fundamentalizmind?n” ayırmağa çalışırlar. Bunu gerç?kl?şdirm?k üçün indiy? q?d?r müxt?lif n?z?riyy?l?r d? ir?li sürülmüşdür v? sürülm?y? d? davam edir. Toynbil?r, Fukuyamalar, Habermaslar, Hantinqtonlar v? b. Q?rb aydınları Türklükl? İslam arasında ayrılıq toxumu s?pm?k üçün ?ll?rind?n g?l?ni edirl?r. Onların apardığı bu ideolojinin mü?yy?n n?tic?l?r verdiyini d? etiraf etm?liyik. H?r halda, Q?rbin 17-18-ci ?srl?rd?n bu yönd? apardığı siyas?t 20-ci ?srin ?vv?ll?rind? öz b?hr?sini verdi. ?vv?lc? İslam dünyasının dir?yi olan Osmanlı imperatorluğu çökdü, Osmanlının yerind? yaranan Türkiy? is? ilk dövrl?rd? xeyli d?r?c?d? İslami d?y?rl?rd?n, mü?yy?n q?d?r is? milli ad?t-?n?n?l?rd?n imtina etdi. Bunun ?v?zind? Türkiy? Yunan-Roma v? Xristian m?d?niyy?tin? ?saslanan “Q?rbl?şm?”yi, onların ad?t-?n?n?l?rini özün? r?hb?r tutdu. 
Bel?likl?, İslam-Türk sivilizasiyası bir t?r?fd?n sözd? bütün dinl?rin ?leyhdarı olan marksizmin, dig?r t?r?fd?n xristian ?saslı liberal-demokratizmin böyük ölçüd? t?sirin? m?ruz qaldı. Bütün bunlar müs?lman türkl?rin şüurlarına xeyli d?rc?d? t?sir göst?rdi. Dinmi-İslammı, yoxsa mill?tmi-türklükmü ön?mlidir m?s?l?si günd?m? g?ldi. Bununla da, dün?n? q?d?r milli v? dini kimliyini bütöv bir ş?kild? d?rk ed?n türkl?r “Q?rb milliyy?tçiliyi”n? yoluxdular. Başqa sözl?, dün?n? q?d?r türklüyünü v? müs?lmanlığını müqayis? v? müzakir? etm?yi ağlına bel? g?tirm?y?n, türklük v? İslam üçün canını eyni d?rc?d? f?da etm?y? hazır olan bizl?r “Q?rb milliyy?tçiliyi”nin g?lişind?n sonra bütün birl?şdirici c?h?tl?ri bir k?nara qoyub f?rql?ri axtarmağa başladıq. “Q?rb milliyy?tçiliyi”n? ?saslanan f?rql?r çoxaldıqca mill?t v? din bütövlüyünün pozulması daha da d?rinl?şdi. 
Qeyd ed?k ki, “Q?rb milliyy?tçiliyi”ni ruslar daha çox marksizm ş?klind? Az?rbaycanda, Türkistanda yaydıqları halda, avropalılar Türkiy?d? bunu h?m liberal-demokratizm, h?m d? marksizm ideolojisi il? şüurlara yeritdil?r. H?r iki halda ?sas m?qs?d birinci olaraq türkülük v? islamlıq arasında bağları qırmaq idi. H?tta, bunu reallaşdırmaq namin? b?zi marksist v? liberal ideoloqlar yeri g?l?nd? Türklüyü t?rif v? m?hd bel? etdil?r. Onlar “Q?rb milliyy?tçiliyi”ni türkl?rin üst?l?nm?sini gah olagaünüstü hal, ?n ilginc olay, gah da “gerç?kt?, milliyy?tçilik müs?lmanların için? düşdükl?ri bir oyun. Müs?lmanların böyük bir çoxu üçün milliyy?tçiliyin sonucu, Q?rb dünyasının proletar q?l?b?liyi içind? ?rim?k olacaqdır”, kimi yozdular. 
Türkl?rin “q?rbl?şm?” x?tti altında “Q?rb milliyy?tçiliyi”n? müraci?t etm?l?ri başdan yanlış idi. Bu, türk olmayan müs?lmanlarla türk müs?lmanlar arasında ziddiyy?tl?r? g?tirib çıxartdı. Bu ziddiyy?tl?r zaman ötdükc? daha da k?skinl?şdi. Çünki Q?rb mill?tl?ri dini v? milli kimlikl?ri formalaşdırark?n buna hazır idil?r. Türkl?r is? sad?c? “Q?rb milliyy?tçiliyi”nin kopyasını dövl?t? t?tbiq etm?kl? işin bit?c?yini sanmaqla s?hv? yol verdil?r. Bunu yaxşı d?rk ed?n prof. Erol Güngör “Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik” ?s?rind? yazırdı ki, bütün yad ideyalara qarşı dayanmaq üçün Türk milliyy?tçiliyini Milli xarakter halına g?tirm?k lazımdır. Bu zaman milli v? dini kimlik milli xarakterin bütövlüyü olmalıdır. Hilmi Ziya Ülken is? “Türkiyede Çağdaş Düşünce Tarihi” ?s?rind? bu m?s?l?l?ri geniş ş?kild? ?l? almış, Türk düşünc?sinin Q?rb düşünc?si içind? ?rim?si t?hlük?sind?n b?hs etmişdir.
Bel?likl?, biz türkl?r bir vaxtlar Çin m?d?niyy?tin?, İran m?d?niyy?tin?, ?r?b m?d?niy?tin? yenildiyimiz kimi, bu d?f? d? Q?rb m?d?niyy?tin? yenilm?y? üz qoymuşuq. Biz türkl?r Çin m?d?niyy?tind?n köç etm?kl?, İran m?d?niyy?tind?n hakimiyy?ti ?l? keçirm?kl? qurtulduqsa, Q?rb m?d?niyy?tind?n xilas olmağımız h?l? mümkün olmamışdır. Bunun yollarını h?l? d? aramaqdayıq. Ancaq bu gün? q?d?r doğru bir t?sbit yox kimidir. ?g?r varsa da bel?, h?min t?sbit ciddiy? alınmır v? yox kimi q?bul edilir. Bel? bir durumda “Q?rb” ?ng?lini aşmağın yollarını aramaqda davam edirik. T?bii ki, nicat yolları aranark?n “Q?rb sivilizasiyası”nın, “Q?rb demokratiyası”nın bugünkü durumu da bizi çox maraqlandırır. Öz?llilk?, “Q?rb” aydınlarının “Q?rb sivilizasiyası”, “Q?rb demokratiyası”, “Q?rb mill?tçiliyi” bar?sind? fikirl?ri d? bizl?rin şüurlarını çox işğal edir. Şübh?siz, bunun müsb?t t?r?fl?ri il? yanaşı, m?nfi c?h?tl?ri d? az deyildir. 
Bizc?, yeni bir sivilizasiyaya q?d?m qoymaq ist?y?n mill?t v? ya mill?tl?rin aydınları bunların h?r ikisini ?l? almalıdır. Başqa sözl?, bir t?r?fd?n daima “Q?rb” aydınlarının düşünc?l?rini, öz?llikl? bizi maraqlandıran fikirl?rini t?qib ed?c?yiz, dig?r t?r?fd?n yalnız onların fikirl?rini aşağı-yuxarı d?y?rl?ndirm?kl? qalmayacağız. Özümüz fikir yürüd?c?k, tezisl?r ir?li sür?c?k, bir anlamda özümüzü daima inkişaf etdir?c?yiz. ?ks t?qdird? “Q?rb”in v? onların aydınlarının arxasınca sürünm?kl?, onları t?qlid etm?kl?, onlardan mövzular alıb doktorluq dissertasiyaları yazmaqla heç bir şey? nail olmayacağıq. Örn?yi Qazaxıstan, Türkm?nistan, Az?rbaycan, Türkiy? v?b. Türk cümhuriyy?tl?ri araşdırmaçıları “Q?rb f?ls?f?si”nd?n, “Q?rb” filosoflarından doktorluq dissertasiyaları, kitablar yazmağa h?l? d? davam edirl?r. Artıq iki ?srd?n çoxdur ki, Q?rb düşünc?sninin ?srin? çevrilmişik, bir cür bundan qurtula bilmirik. H?tta, bundan qurtulmağa v? öz yolumuzu şeçm?y? c?hd ed?n düşünürl?rimizi bu gün? q?d?r ciddiy? almamışıq da. Bu gün? q?d?r bizim üçün ciddi v? elmi d?y?ri olanlar yalnız “Q?rb sivilizasiyası” v? “Q?rb demokratiyası”nı müdafi? ed?n aydınlarımız olmuşdur. 
Bu anlamda Türkçülüyü d? yalnız “İslamçı Türklük” ya da “Q?rbçi Türklük” kimi ifad? etm?k d? biz? doğru yol göst?r? bilm?z. Zat?n, bir çox Türk aydınlarınını düşünc?l?rinin ?sasında da, “İslamçı Türklük” ya da “Q?rbçi Türklük” deyil, m?hz milli v? öz? ?saslanan bir Türklük olmuşdur. Bu o dem?k deyildir ki, bununla da biz Türkl?rin çoxunun müs?lman olmasını, yaxud da Q?rb m?d?niyy?tin? bağlılığını inkar edirik. Sad?c?, Türkçülük düşünc?l?rimizi yeri g?ldi-g?lm?di mütl?q islamçılıqla q?rbçilikl? bağlamağımızı doğru görmürük. Doğrudur, bu günün özünd? d? Türkçülük üz?rind? İslamçılıqla Q?rbçiliyin böyük t?siri vardır. Amma bizim ged?c?yimiz yolda Türkçülüyümüz, Turan ülkümüz heç d? İslamçılığın v? Q?rbçiliyin yed?yind? olmamalıdır. Hesab edirik ki, ?ksin? Türkçülük yolumuzda bizl?r ist?r İslam dinimizd?n, ist?rs? d? Q?rb m?d?niyy?tind?n faydalana bil?rik. Y?ni burada öncüllük Türkçülük m?fkur?miz v? v? Turan ülküsü olmalı, öz?llikl? İslamçılıq da bizl?r? bu yolda yürüm?kd? ?sas dayaq nöqt?l?rind?n biri olmalıdır.

 Doç. Dr. Faiq Elekberov

Yorum Ekle
Ad Soyad
Yorum Başlığı
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.